RODO

BE STRONGER WITH BE GROUP RODO

Informacja wymagana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwanego „Rozporządzeniem”)

1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BE Group Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Hutniczej 40 (dalej zwana „BE Group”). Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres pocztowy: BE Group Sp. z o.o., ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia lub pod adresem poczty elektronicznej: HR@remove-this.BEGroup.remove-this.pl.

2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej BE Group przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

BE Group przetwarza Pani/Pana dane osobowe w jednym albo kilku z poniżej opisanych celów:

1) jeśli udzielił(a) Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych – w celu marketingu własnego towarów lub usług BE Group; podstawę prawną stanowią przepisy Rozporządzenia;

2) w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów lub usług własnych BE Group albo innej umowy o podobnym charakterze; podstawę prawną przetwarzania stanowi umowa sprzedaży albo dostawy usług, zawarta przez BE Group z organizacją, której Pani/Pan jest przedstawicielem, pracownikiem albo współpracownikiem;

3) w celu realizacji obowiązków BE Group wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości;

4) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów BE Group (na mocy Rozporządzenia, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego lub kodeksu spółek handlowych) takich jak:

   a) zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim pracowników i klientów) i mienia BE Group, w tym monitoringu placówek BE Group, z zachowaniem prywatności i godności osób,

   b) dochodzenia roszczeń BE Group lub obrony BE Group przed roszczeniami innych osób.

Pozostałe informacje o innych celach w jakich BE Group może wykorzystywać Pani/Pana dane osobowe.

BE Group przetwarza dane osobowe w celu do którego zostały zebrane (cel pierwszorzędny). Dane osobowe mogą być jednak także przetwarzane w innych prawem dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. Możliwe są następujące cele drugorzędne: (a) przeniesienie danych do archiwum, (b) audyty lub postępowania wyjaśniające, (c) doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, (g) cele związane z usługami finansowymi lub elektronicznymi jak np. ubezpieczenia świadczonymi przez inne podmioty.

Kategorie odbiorców Pani/Pana danych osobowych.

Dane osobowe mogą być przekazywane przez BE Group:

1) do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych,

2) podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności, w tym transakcji płatniczej, usługi księgowej, prawnej lub windykacyjnej.

BE Group może także powierzać dane innym podmiotom, zachowując funkcję ich administratora.

Jak długo BE Group będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.

BE Group przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których został(a) Pani/Pan poinformowany(a). Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych.

Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą.

  1. Ma Pani/Pan prawo żądania od BE Group dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, w zakresie technicznie możliwym, ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Z uwagi na inne przepisy prawa, dla przeniesienia danych może być wymagane uzyskanie zgody klienta lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami. W przypadku realizacji żądania przeniesienia danych lub uzyskania ich kopii BE Group przekazuje je informując o użytym formacie elektronicznym i nośniku.
  2. Jeśli przetwarzanie określonych danych lub danych w określonym celu odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, to ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych lub danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
  3. Organem nadzorczym wobec BE Group w zakresie danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
  4. W przypadku każdej umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia lub wykonania (np. dostawy zamówionego przez Panią/Pana towaru). Przepisy prawa mogą wprowadzać wymóg podawania danych osobowych w celu w nich opisanym (np. identyfikacji lub weryfikacji). Ponadto podanie określonych danych może być niezbędne dla wykonania określonej transakcji. Jeśli nie poda Pani/Pan danych osobowych wymaganych umową lub przepisami prawa, to BE Group nie zawrze umowy lub nie wykona innej stosownej czynności.
  5. Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Zawieranie umów z podmiotami trzecimi może wymagać przekazywania tym podmiotom informacji chronionych odrębnymi przepisami. Wówczas konieczne będzie wyrażenie zgody na takie przekazanie, o ile nie istnieje odrębna podstawa prawna przekazania. Odmowa udzielenia takiej zgody lub jej wycofanie może oznaczać, że BE Group nie będzie miało podstawy prawnej do przekazania informacji podmiotowi trzeciemu. Skutki takiej odmowy mogą mieć wpływ na zawarcie lub wykonanie umowy z podmiotem trzecim lub określonej czynności, o ile przekazanie  tych danych jest konieczne dla zawarcia lub wykonania danej umowy lub dokonania określonej czynności.

Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.